Training en Cursussen

Je Gedachten Achterna of Je Gevoel Volgen
Non Dualiteit, Expressie & Communicatie
Studiekosten
Individuele Coaching
Introductieworkshops

Studiekosten & Betalingsvoorwaarden 2020

Logica brengt je van A naar B
Verbeeldingskracht brengt je overal
A.Einstein

Betalingsvoorwaarden 2020
Studiekosten voor de Post HBO Opleiding Universeel Tekenend Coachen zijn 2750,- per jaar.

Het studiebedrag is inclusief 21 % BTW & materialen, 20 modules en certificaten en excl. pastelkrijt. De studiekosten kunnen bij aanvang van de studie in zijn geheel of in vijf termijnen worden voldaan. Wanneer u de voorkeur geeft aan een grotere betalingsspreiding kunt u per automatische incasso de betalingen voldoen.

Studiebelasting: 5 - 7 uur per week.

Materiaalgebruik
1. Kleurpotloden
2. Pastelkrijt (zelf aanschaffen)
3. Gouacheverf
4. Ecoline
5. Wasco
6. Gekleurd papier & tijdschriften

Reglement & Eindtoetsing

A.Algemene Bepalingen
Artikel 1
Dit reglement legt de regels vast die een vlot en correct verloop van de eindtoetsing willen waarborgen. Het gaat ervan uit dat de taak van de scholingsaanbieder hierin bestaat dat de bekwaamheid en de kennis getoetst wordt die een scholingsdeelnemer verworven heeft.

Artikel 2
Dit toetsingsreglement is van toepassing op alle eindtoetsen van de Opleiding Universeel Tekenend Coachen, een 1-jarige Post HBO opleiding, die opleidt tot Universeel Tekenend Coach in Groningen.

Artikel 3
De opleiding kan dit toetsingsreglement aanvullen met bijzondere bepalingen en criteria voor zover ze niet in strijd zijn met de algemene bepalingen en criteria.

B.Organisatie van de Eindtoets
Artikel 4, informatie vooraf
De scholingsaanbieder dient vooraf duidelijk informatie te geven over de stof van de eindtoetsing en de wijze van toetsing.

Artikel 5, examenperiode
De eindtoetsing wordt ter afronding van de scholing georganiseerd en wordt afgenomen in een periode die uiterlijk een half jaar voorafgaand aan de eindtoetsing aan de scholingsdeelnemer bekend gemaakt is.

Artikel 6, recht op hertoetsing
Iedere scholingsdeelnemer heeft het recht om een eindtoets te herkansen. Als een scholingsdeelnemer, om dwingende redenen, niet aan het gewone examen kan deelnemen kan hij of zij, na overleg met de opleiding, aan een hertoetsing deelnemen.

Artikel 7, gesplitste eindtoetsing
Diverse onderdelen van de scholing worden afzonderlijk getoetst. Zo worden de thuisopdrachten en de portfolio door het scholingsjaar heen getoetst en geldt het coachen van een coachee als de laatste toetsing, de eindtoets. Alle drie onderdelen vormen samen de eindtoetsing. De verhouding Thuisopdracht, Portfolio en Coachen = 1 : 1 : 1. Voordat aan de eindtoetsing begonnen kan worden, het coachen van een coachee, dient de scholingsdeelnemer minimaal 6,0 punten te hebben behaald voor zowel de thuisopdracht als de portfolio. Wanneer de scholingsdeelnemer bij het examen ook voor het coachen minimaal 6,0 punten heeft behaald, kan het certificaat worden uitgereikt. Hierin verklaart de opleiding dat de scholingsdeelnemer bevoegd en erkend is als Universeel Tekenend Coach.

Artikel 8, tijd en plaats
Alle eindtoetsen, het coachen van een coachee, worden afgenomen op een door de opleiding bekendgemaakte tijd en plaats.

Artikel 9, openbaarheid
De eindtoetsing is niet openbaar.

Artikel 10 inzagerecht schriftelijke eindtoetsing
Scholingsdeelnemers die erom verzoeken, hebben inzagerecht in hun schriftelijke eindtoetsingkopij. Het verzoek dient te worden ingediend uiterlijk tien dagen na de formele bekendmaking van de resultaten van de schriftelijke eindtoets.

C.Verplichtingen en mogelijkheden m.b.t. de Eindtoetsing
Artikel 11 bekendmaking reglement eindtoetsing
De opleiding stelt dit reglement, via de website, beschikbaar aan elke scholingsdeelnemer.

Artikel 12 verplichtingen scholingsaanbieders & scholingsdeelnemers
Scholingsaanbieders & scholingsdeelnemers dienen zich te houden aan dit reglement

Artikel 13 betaling eindtoetsing
De kosten voor deelname aan de eindtoetsing is opgenomen in het studiegeld van 2750,00 en dient te zijn voldaan door de scholingsdeelnemer voordat de eindtoetsing plaats vindt. Bij een hertoetsing dienen de kosten van 175,00 door de scholingsdeelnemer vooraf betaald te worden. Als hieraan niet wordt voldaan kan de scholingsdeelnemer niet deelnemen aan de eindtoetsing en/of hertoetsing.

Artikel 14 identificatie scholingsdeelnemer
De identiteit van de scholingsdeelnemers die deelnemen aan de eindtoetsing kunnen worden gecontroleerd.

Artikel 15 uitstel eindtoetsing
Een scholingsdeelnemer die om zwaarwichtige redenen niet kan deelnemen aan de eindtoetsing kan de opleiding om uitstel verzoeken.

Artikel 16 vaststelling resultaat eindtoetsing
Het resultaat van de eindtoetsing van elke scholingsdeelnemer wordt door de scholingsaanbieder vastgesteld. Het resultaat van elke eindtoetsing of hertoetsing moet tenminste 6,0 punten bedragen.

Erkende Post HBO Opleiding Universeel Tekenend Coachen 2020

Nu aanmelden? Mail: tekenendcoachen@home.nl

Klik hier voor data en agenda

Ria

57, receptioniste

Al jaren was ik erg moe en had een hele vlakke beleving. Ik wilde kijken of het intuitief beeldend werken iets voor me zou kunnen betekenen. In het schilderen heb ik geleerd te kijken waar mijn oog heen gaat in het beeldende werk. En waar het voor staat in mijn leven en hoe ik mij daarbij voel. Dit probeer ik ook toe te passen in mijn dagelijks leven in ontmoetingen met mensen. Zo heb ik meer grip op mijn keuzes. Bijvoorbeeld in een felle discussie kan ik nu aan de spanning in mijn hoofd voelen dat ik te rationeel word. Of dat bij teveel impressies mijn ogen beginnen te branden. Lichamelijke prikkels weet ik nu veel beter te vertalen naar een gevoel en probeer daar na te handelen.