MASTERCLASS BEELDEND BEWUSTZIJN

Masterclass Creatief Coachen
Grounding Woman, Growing Love
Live Love Collageworkshop
Tender Talk Coaching
Creatief Zelfonderzoek
Studiekosten

Studiekosten & Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden
Studiekosten voor de Masterclass Beeldend Bewustzijn Coach zijn 3500,- inclusief het deelnamegesprek

Het studiebedrag is inclusief 21 % BTW & materialen, modules en certificaten en excl. pastelkrijt. De studiekosten kunnen bij aanvang van de studie in zijn geheel of in vijf termijnen worden voldaan. Wanneer u de voorkeur geeft aan een grotere betalingsspreiding kunt u per automatische incasso de betalingen voldoen.

Studiebelasting: 5 - 10 uur per week.

Materiaalgebruik
1. Kleurpotloden
2. Pastelkrijt (zelf aanschaffen)
3. Gouacheverf
4. Ecoline
5. Wasco
6. Gekleurd papier & tijdschriften

Reglement & Eindtoetsing

Logica brengt je van A naar B
Verbeeldingskracht brengt je overal
A.Einstein

A.Algemene Bepalingen
Artikel 1
Dit reglement legt de regels vast die een vlot en correct verloop van de eindtoetsing moeten waarborgen. Het gaat ervan uit dat de taak van de scholingsaanbieder hierin bestaat dat de bekwaamheid en de kennis getoetst wordt die een scholingsdeelnemer verworven heeft.

Artikel 2
Dit toetsingsreglement is van toepassing op alle eindtoetsen van de Masterclass Beeldend Bewustzijn, een 1-jarige opleiding tot Creatief Coach in Groningen.

Artikel 3
De opleiding kan dit toetsingsreglement aanvullen met bijzondere bepalingen en criteria voor zover ze niet in strijd zijn met de algemene bepalingen en criteria.

B.Organisatie van de Eindtoets
Artikel 4, informatie vooraf
De scholingsaanbieder dient vooraf duidelijk informatie te geven over de stof van de eindtoetsing en de wijze van toetsing.

Artikel 5, examenperiode
De eindtoetsing wordt ter afronding van de scholing georganiseerd en wordt afgenomen in een periode die uiterlijk een half jaar voorafgaand aan de eindtoetsing aan de scholingsdeelnemer bekend gemaakt is.

Artikel 6, recht op hertoetsing
Iedere scholingsdeelnemer heeft het recht om een eindtoets te herkansen. Als een scholingsdeelnemer, om dwingende redenen, niet aan het gewone examen kan deelnemen kan hij of zij, na overleg met de opleiding, aan een hertoetsing deelnemen.

Artikel 7, gesplitste eindtoetsing
Diverse onderdelen van de scholing worden afzonderlijk getoetst. Zo worden de thuisopdrachten en de portfolio door het scholingsjaar heen getoetst en geldt het coachen van een coachee als de laatste toetsing, de eindtoets. Alle drie onderdelen vormen samen de eindtoetsing. De verhouding Thuisopdracht, Portfolio en Coachen = 1 : 1 : 1. Voordat aan de eindtoetsing begonnen kan worden, het coachen van een coachee, dient de scholingsdeelnemer minimaal 6,0 punten te hebben behaald voor zowel de thuisopdracht als de portfolio. Wanneer de scholingsdeelnemer bij het examen ook voor het coachen minimaal 6,0 punten heeft behaald, kan het certificaat worden uitgereikt. Hierin verklaart de opleiding dat de scholingsdeelnemer bevoegd en erkend is als Creatief Coach.

Artikel 8, tijd en plaats
Alle eindtoetsen, het coachen van een coachee, worden afgenomen op een door de opleiding bekendgemaakte tijd en plaats.

Artikel 9, openbaarheid
De eindtoetsing is niet openbaar.

Artikel 10 inzagerecht schriftelijke eindtoetsing
Scholingsdeelnemers die erom verzoeken, hebben inzagerecht in hun schriftelijke eindtoetsingkopij. Het verzoek dient te worden ingediend uiterlijk tien dagen na de formele bekendmaking van de resultaten van de schriftelijke eindtoets.

C.Verplichtingen en mogelijkheden m.b.t. de Eindtoetsing
Artikel 11 bekendmaking reglement eindtoetsing
De opleiding stelt dit reglement, via de website, beschikbaar aan elke scholingsdeelnemer.

Artikel 12 verplichtingen scholingsaanbieders & scholingsdeelnemers
Scholingsaanbieders & scholingsdeelnemers dienen zich te houden aan dit reglement

Artikel 13 betaling eindtoetsing
De kosten voor deelname aan de eindtoetsing en/of hertoetsing dienen door de scholingsdeelnemer vooraf betaald te worden. Als hieraan niet wordt voldaan kan de scholingsdeelnemer niet deelnemen aan de eindtoetsing en/of hertoetsing.

Artikel 14 identificatie scholingsdeelnemer
De identiteit van de scholingsdeelnemers die deelnemen aan de eindtoetsing kunnen worden gecontroleerd.

Artikel 15 uitstel eindtoetsing
Een scholingsdeelnemer die om zwaarwichtige redenen niet kan deelnemen aan de eindtoetsing kan de opleiding om uitstel verzoeken.

Artikel 16 vaststelling resultaat eindtoetsing
Het resultaat van de eindtoetsing van elke scholingsdeelnemer wordt door de scholingsaanbieder vastgesteld. Het resultaat van elke eindtoetsing of hertoetsing moet tenminste 6,0 punten bedragen.

Masterclass Beeldend Bewustzijn 2017

Nu aanmelden? Mail: veldvanbewustzijn@ziggo.nl

Klik hier voor data en agenda

Annoesjka

28, (neurbio)psycholoog

De beeldende trainingen hebben mij keer op keer helderheid verschaft over hoe ik op dat moment in het leven stond. Wat op dat moment centraal stond in mijn leven. Soms is het zo dat ik in het dagelijks leven verzandt in details en het grote geheel van een bepaalde situatie uit het oog verlies. Het Creatief Zelfonderzoek gaf mij de gelegenheid om op een afstand naar mijn dagelijks leven te kijken en hielp me vervolgens de juiste stappen te zetten. Het heeft me geholpen de laatste stap te zetten om definitief met mijn baan te stoppen. En, om naast het klinische ook het spirituele toe te voegen in mijn werk. Nu geef ik cursussen en lezingen gebaseerd op seminars die ik gevolgd heb bij de Indiase ayurvedische arts, Deepak Chopra.


klik op het plaatje voor een grotere versie